Internet of Things för innovativ välfärdsteknik

Äldreomsorgen omges av teknik där fysiska produkter sammanlänkas med den digitala världen, något man brukar kalla Internet of Things (IoT). Telentas samarbetspartner Skyresponse bygger sin verksamhet på utveckling av denna teknik och befinner sig mitt i händelsernas centrum med snabb och säker hantering av larm och avvikelser. De menar att IoT handlar om ett paradigmskifte där allt fler föremål kommer styras elektroniskt och möjliggöra mer data-drivna beslutsprocesser.

Vad gör IoT för äldreomsorgen?

I takt med att befolkningen växer och att fler blir äldre ökar också vård- och omsorgsbehovet. För att alla ska få den vård de förtjänar och känna sig trygga krävs det nya innovationer inom äldreomsorgen.

Teknik för äldreomsorg bottnar i kommunikation mellan fysiska produkter och larmsystem. Larmknappar, sensorer m.m. talar via Internet till Skyresponse system som sedan utkallar rätt resurs för assistans vid varje tillfälle. På så vis går det att upptäcka händelser som kan kräva tillsyn och därmed förhindra olyckor. Genom att tillsynen blir behovsstyrd snarare än schemalagd tas en stor arbetsbelastning bort från personalen vilket sedermera ökar kvalitén i utförda arbeten.

Hur ser framtiden ut?

Internet of Things bär på otroliga möjligheter för äldreomsorgen och enligt Skyresponse handlar det till stor del om att automatisera kommunikation mellan teknik och övergripande system för att hitta snabbare beslutsprocesser. Framtiden pekar åt att allt fler tekniker sammankopplas och kommunicerar med varandra för att sedan lära sig beteendemönster och agera där efter. För äldreomsorgen innebär det snabbare information till vårdpersonal som får bättre underlag för att fatta svåra och avgörande beslut. Flexibiliteten för vårdpersonal skapar i sin tur möjligheter för äldre att bo hemma längre och ha ökad självständighet.

Internet of Things är redan idag en avgörande faktor i vår vardag, en del av vår dygnsrytm och en trygghet för många. Telenta har sedan tillsammans med Skyresponse utvecklat trygghetslarmet Symphoni för ordinärt boende. En trygg, enkel och kostnadseffektiv lösning för larmhantering. Läs mer om Symphoni. 

Tillsammans tar vi oss med spänning an nästa steg i utvecklingen.

Klicka här om du vill veta mer om Skyresponse och vad man kan göra med IoT-teknik.